Veenendaal verhoogt de OZB (onroerende zaak belasting) met 10%. Gecombineerd met een verhoogde waardering onroerende zaken kan dit echt een aanslag op de portemonnee zijn.

De onroerend zaak belasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde (Wet waardering Onroerende Zaken) van de woning. Tegen de verhoging van de OZB is geen bezwaar te maken. Tegen de beschikking WOZ-waarde is wel bezwaar mogelijk…. Lees verder voor een lagere WOZ-waarde

Vaststelling WOZ (Wet Waardering Onroerend Zaken)
De gemeente bepaalt, ieder jaar, de WOZ waarde. De bepaling gebeurt door middel van de verkoopprijzen van referentiepanden (vergelijkbare panden) die rond 1 januari (een jaar eerder) verkocht zijn. 

WOZ waarde en de belastingen
De waarde van de WOZ is terug te vinden op de aanslag gemeentelijke belastingen. De WOZ wordt gebruikt om de onroerende zaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting, eigenwoningforfait (inkomsten belasting), vermogensbelasting en om de schenk- en erfbelasting te bepalen.

Bezwaar maken
Het is belangrijk dat de WOZ-waarde klopt want, zoals al eerder aangegeven, is dit de basis van een aantal belastingen die je moet betalen. De waardebepaling van het onroerende goed is dus direct van invloed op je portemonnee. Het kan dus lonen om bezwaar te maken. Het taxatieverslag met de WOZ-waarde is op te vragen bij de gemeente, via de digitale belastingbalie of via mijnoverheid.nl. In dit verslag is terug te vinden hoe de gemeente de WOZ-waarde van de woning heeft bepaald. 

Een bezwaar dient uiterlijk zes weken na dagtekening van de WOZ beschikking ingediend te zijn bij de gemeente. De gemeente doet op basis van de aangeleverde stukken een uitspraak. Is de gemeente het eens met het, dan komt er een nieuwe WOZ-beschikking. Bij afwijzing dient de gemeente met duidelijke redenen aan te geven waarom het bezwaar is afgewezen. 

Het aantal bezwaarschriften ligt “slechts” rond de 3,5%. Van dit percentage wordt bijna 50 % toegewezen! Het kan dus zeker zin hebben om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. 

De gemeente kan niet besluiten om de WOZ-waarde te verhogen in plaats van te verlagen naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift. Dat risico loop je dus niet. De gemeente is verplicht om voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar uitspraak te doen.

Wat kan een verlaagde WOZ-waarde opleveren?
Bij een te hoge WOZ-waarde betaal je meer belasting en dat tikt vooral aan als je een huis erft. Over elke euro van de WOZ-waarde betalen de erfgenamen namelijk minimaal € 0,10 erfbelasting (boven de vrijstelling). Een verlaging van de WOZ-waarde zal erfgenamen een belastingbesparing op kunnen leveren van honderden euro’s.

Een verlaging van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 25.000 levert jaarlijks ruwweg tussen de € 90 en € 120 op aan inkomstenbelasting, waterschapsbelasting en onroerendezaakbelasting. 

Is het te veel moeite om bezwaar te maken? Op internet zijn bedrijven te vinden die “gratis” een bezwaarschrift voor u indienen. Hoe dat kan? Indien het ingediende WOZ bezwaar gegrond wordt verklaard, dan ontvangt dit bedrijf van de gemeente een vergoeding op grond van de wettelijke proceskostenvergoeding. Laat bij twijfel dus gerust de WOZ-waarde checken, dit kan zeker de moeite waard zijn!

Welkom Makelaars; een hogere waarde met een lagere belasting voor uw portemonnee.